fbpx

Algemene Voorwaarden van Fotoster

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder

 1. Dag: kalenderdag
 2. Fotograaf: de eenmanszaak Fotoster Kinderfotografie, gevestigd aan de Industrieweg 46 k te Grootebroek en geregistreerd bij de KvK onder nummer 58792724 en de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW
 3. Aw: Auteurswet 1911
 4. Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
 5. Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW
 6. Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Fotograaf en op elke tot stand gekomen opdracht tussen de Fotograaf en de Wederpartij
 2. Voordat de opdracht tot stand komt, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Wederpartij beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, worden zij op verzoek van de Wederpartij zo spoedig mogelijk kosteloos toegezonden.

Artikel 4 – De offerte

 1. Alle offertes van de Fotograaf kennen een geldigheidsduur van 30 dagen.
 2. De offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Wederpartij mogelijk te maken. Als de Fotograaf gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Fotograaf niet.
 3. De geoffreerde prijzen worden gedurende de geldigheidsduur van de offerte niet verhoogd, tenzij het een prijsverhoging als gevolg van een verandering in het btw-tarief betreft.
 4. Alle prijzen zijn inclusief btw, tenzij in de offerte anders is aangegeven.

Artikel 5 – De opdracht

 1. De opdracht komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van schriftelijk akkoord van de Wederpartij op de offerte.
 2. Indien de Wederpartij de offerte langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Fotograaf onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Fotograaf is bevestigd, kan de Wederpartij de overeenkomst ontbinden.
 3. De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
 4. Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij. Deze werkzaamheden zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na overleg en nadat een offerte voor de meerprijs die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend aan de Fotograaf is geretourneerd.

Artikel 6 – Uitvoering van de opdracht

 1. De Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin de Fotograaf gebruikelijk werkt.
 2. Tenzij anders overeengekomen gaat de Fotograaf bij de uitvoering van de overeenkomst niet in op verzoeken of aanwijzingen van derden, anders dan de Wederpartij.
 3. De Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de uitvoering van de opdracht. De Wederpartij verplicht zich de omstandigheden voor de Fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen.
 4. De Wederpartij is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.
 5. Voor zover de Wederpartij als tussenpersoon fungeert is de Wederpartij gehouden de eindgebruikers op de hoogte te stellen van enige werkwijze van de Fotograaf en indien de Fotograaf daarom verzoekt bepaalde informatie of overeenkomsten aan eindgebruikers te overleggen.

Artikel 7 – Betaling en levering

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. Als de Wederpartij niet tijdig betaalt, is hij zonder ingebrekestelling volgens de wet in verzuim. Toch zendt de Fotograaf na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering waarin hij de Wederpartij op zijn verzuim wijst. De Fotograaf geeft hem de kans alsnog binnen 14 dagen na ontvangst van de betalingsherinnering te betalen en wijst op de gevolgen als hij dat niet doet.
 3. Na deze nadere termijn mag de Fotograaf zonder nadere ingebrekestelling het verschuldigde invorderen. De daaraan verbonden (incasso)kosten zijn voor rekening van de Wederpartij. Deze kosten zijn beperkt tot maximaal het door wet- en regelgeving toegestane percentage van de hoofdsom.
 4. De Fotograaf mag aan consumenten wettelijke rente berekenen als na de termijn van lid 1 nog steeds niet is betaald. De rente mag berekend worden vanaf de in lid 3 genoemde termijn totdat alles is betaald.
 5. De Wederpartij mag bij klachten alleen dat deel van de factuur inhouden dat in verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. De Fotograaf mag dit deel van zijn factuur niet invorderen als er terechte klachten zijn. Het andere deel van de factuur moet de Wederpartij wel binnen de betalingstermijn betalen.
 6. De Fotograaf spant zich in de gewenste foto’s zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de geschatte leveringstermijn die partijen overeenkomen in acht te worden genomen. Aan deze schatting kunnen echter geen rechten worden ontleend.
 7. De Fotograaf gaat pas over tot het leveren van de digitale fotobestanden en bestelde fotoafdrukken, nadat de betaling voldaan is.
 8. De Fotograaf maakt, selecteert en bewerkt foto’s naar eigen inzicht. Geselecteerde foto’s worden bewerkt volgens de normale standaarden.
 9. De Wederpartij verklaart bekend te zijn met de stijl van de Fotograaf. Aanvullende wensen van de Wederpartij leveren meerwerk op en zullen als dusdanig worden gefactureerd.
 10. Foto’s worden in hoge resolutie verzonden via we transfer. Na ontvangst van de foto’s is de Wederpartij zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up.
 11. De Fotograaf levert geen foto’s aan die niet zijn geselecteerd en/of onbewerkt (RAW) fotomateriaal.

Artikel 8 – Wijziging & annulering

 1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft de Fotograaf de mogelijkheid een fotoshoot te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. De Fotograaf maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan de Wederpartij. De Fotograaf zal fotoshoots verplaatsen, tenzij het een bruiloft betreft in welk geval zij zal zorgdragen voor vervanging. Indien geen gezamenlijke oplossing wordt gevonden heeft de Wederpartij de mogelijkheid de overeenkomst te annuleren met restitutie van het reeds betaalde bedrag.
 2. Annulering van een fotoshoot door de Wederpartij is enkel telefonisch mogelijk. Wanneer er geen sprake is van geldige omstandigheden die enkel ter beoordeling komen van de Fotograaf, gelden dan ook de volgende regels: annulering van de fotoshoot is kosteloos tot 48 uur voor aanvang van de fotoshoot. Indien binnen 48 uur geannuleerd wordt, is de Fotograaf gerechtigd om 25% van de kosten in rekening te brengen. In het geval van zwaarwegende omstandigheden, kan de Fotograaf hiervan afwijken. Indien de Wederpartij niet tijdig aanwezig is op de afgesproken locatie, wordt de overschreden tijd afgetrokken van de ingeplande shoottijd.
 3. Bij annulering van een bruiloft gelden de volgende voorwaarden: bij annulering komt de aanbetaling nooit voor restitutie in aanmerking. Bij annulering binnen 30 kalenderdagen voor aanvang wordt 10% van het geoffreerde bedrag (minus de reeds gedane aanbetaling) in rekening gebracht; bij annulering binnen 7 kalenderdagen voor de bruiloft is het gehele geoffreerde bedrag verschuldigd.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. De Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. De Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. De Fotograaf is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van de Wederpartij gedurende een fotoshoot op locatie.
 4. De Fotograaf kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan haar worden geleverd.
 5. Indien foto’s worden opgeslagen of een telefoon of iPad heeft dit gevolgen voor de kwaliteit van de foto’s. De Fotograaf is hiervoor niet verantwoordelijk.
 6. De Fotograaf is niet aansprakelijk voor vertragingen veroorzaakt door derden.
 7. De Fotograaf is niet verantwoordelijk voor de weersomstandigheden tijdens een fotoshoot.
 8. De Wederpartij blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.
 9. De Wederpartij is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van alle aanwezigen om gefotografeerd te worden tijdens een fotoshoot op een openbare locatie.
 10. In geval door de Wederpartij schade wordt toegebracht aan apparatuur tijdens een fotoshoot, is de Wederpartij gehouden de taxatiewaarde te vergoeden.
 11. In het geval dat de Fotograaf een schadevergoeding verschuldigd is aan de Wederpartij bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, of dat door de Fotograaf in rekening is gebracht.
 12. De Wederpartij vrijwaart de Fotograaf tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en goederen.

Artikel 10 – Overmacht

 1. In geval van overmacht is de Fotograaf gerechtigd haar werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar zij redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, epidemieën, ongevallen of brand.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, nadat de fotoshoot heeft plaatsgevonden maar de foto’s nog niet zijn aangeleverd, worden de verplichtingen van de fotograaf jegens de Wederpartij opgeschort zo lang zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 6 weken heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. De tot dan toe geleverde werkzaamheden worden onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11 – Auteursrecht, licentie en publicatie

 1. De rechten op de door de Fotograaf aan de Wederpartij ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij de Fotograaf. Het is de Wederpartij nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen buiten de huiselijke kring zonder voorafgaande toestemming.
 2. De Wederpartij komt een beperkt publicatierecht toe (de Licentie), inzake het vooraf overeengekomen, van foto’s na volledige betaling van het factuurbedrag (de Licentievergoeding). Foto’s mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden, formaten of oplages dan vooraf overeengekomen, zonder aanvullende Licentie aan te schaffen.
 3. Indien foto’s commercieel of zakelijk gebruikt wensen te worden, dient een aanvullende Licentie te worden aangeschaft die te allen tijde op verzoek getoond dient te kunnen worden.
 4. De Wederpartij is niet gerechtigd aangeleverd beeldmateriaal te bewerken of uit te snijden. Dit omvat tevens het plaatsen van tekst over foto’s of het gebruiken van Instagram filters.
 5. De Wederpartij dient, bij gebruik van aangeleverde foto’s op social media, de naam van de Fotograaf te vermelden tenzij anders overeengekomen.
 6. De Wederpartij is eveneens niet gerechtigd om schermafbeeldingen te maken van de door de Fotograaf ter beschikking gestelde preview bestanden in de online klantengalerij.
 7. Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 8. Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde Licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
 9. Met het aangaan van de overeenkomst geeft de Wederpartij de Fotograaf toestemming het beeldmateriaal te gebruiken voor advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal, portfolio en demonstratiemateriaal, tenzij hier voorafgaand aan de fotoshoot uitdrukkelijk bezwaar tegen wordt gemaakt.

Artikel 12 –Overige bepalingen

 1. Op overeenkomsten tussen de Fotograaf de Wederpartij waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.
 3. Het herroepingsrecht is nadrukkelijk uitgesloten voor aankopen via Fotoster, aangezien het artikelen betreft die specifiek voor de klant gemaakt worden.


  Aanvullende voorwaarden met betrekking tot schoolfotografie – Fotoster

  Artikel 1 – Definities:

  1. Fotograaf: Fotoster Kinderfotografie, gevestigd aan de Industrieweg 46 k te Grootebroek en geregistreerd bij de KvK onder nummer 58792724 en de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW
  2. Wederpartij: de partij die Fotograaf een opdracht tot het maken van schoolfotografie verstrekt
  3. Eindgebruiker: degene die naar aanleiding van door de Fotograaf uitgevoerde (school)fotografie een Fotografisch werk van de Fotograaf afneemt en daar door betaling van een door de Fotograaf vastgestelde vergoeding een licentie voor verkrijgt.


  Artikel 2 – Toepasselijkheid

  1. Deze aanvullende voorwaarden zijn alleen van toepassing op door de Fotograaf uitgevoerde schoolfotografie.
  2. Op de offertes, opdrachten en overeenkomsten van de Fotograaf met betrekking tot schoolfotografie gelden onverkort de Algemene Voorwaarden van Fotoster.
  3. Eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij worden door de Fotograaf uitdrukkelijk van de hand gewezen.


  Artikel 3 – Opdracht

  1. Indien de Wederpartij aan Fotograaf de opdracht verstrekt om schoolfotografie uit te voeren, wordt er een overeenkomst aangegaan voor 3 jaar.
  2. Het het eerste jaar waarin Fotograaf schoolfotografie levert, geldt als een proefjaar.
  3. Wanneer de Wederpartij ontevreden is over de dienstverlening, dient zij dit tijdens de evaluatie na afloop van de schoolfotografie opdracht aan de Fotograaf kenbaar te maken. In dat geval wordt de samenwerking beëindigd.
  4. Indien de Wederpartij niet in de onder punt 3 genoemde evaluatie kenbaar maakt dat zij de samenwerking wil beëindigen, kan de samenwerking alleen in overleg worden beëindigd en is de Fotograaf gerechtigd schadevergoeding te vorderen van de Wederpartij.
  5. De Wederpartij is verplicht om zorg te dragen voor afdoende toestemming van ouders/verzorgers met betrekking tot het fotograferen van kinderen.
  6. Fotograaf mag, in afwijking van het in artikel 11 lid 8 van de Algemene Voorwaarden van Fotoster bepaalde, slechts na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ouders/verzorgers, de gemaakte schoolfotografie foto’s gebruiken voor advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal, portfolio en demonstratiemateriaa


  Artikel 4 – Eindgebruikers

  1. De Fotograaf stelt de digitale bestanden van de Fotografische werken aan de Eindgebruikers ter beschikking via een beveiligde omgeving die onderdeel is van de website van Fotoster.
  2. De Eindgebruikers zijn vrij om te kiezen welke Fotografische werken en welke hoeveelheden zij wensen af te nemen.
  3. De Eindgebruiker ontvangt toestemming voor het gebruik van een product en/of beeld waarop auteursrecht ligt in de vorm van een Licentie, nadat de Eindgebruiker de prijs voor een digitaal bestand aan De fotograaf voldaan heeft. Tenzij anders overeengekomen in de overeenkomst, omvat de licentie alleen toestemming voor het eigen gebruik van het product en/of beeld, waarbij er geen sprake van is dat dit gebruik, direct of indirect, commercieel van aard is.
  4. De Eindgebruiker is niet gerechtigd om de door hem afgenomen digitale bestanden te delen, verspreiden, kopiëren, vermenigvuldigen of in enige andere vorm aan anderen ter beschikking te stellen.
  5. De Fotograaf heeft het recht om een direct opeisbare boete te vorderen van vijfmaal de waarde van de oorspronkelijk verleende Licentie, in dien de bepalingen in dit artikel niet worden nagekomen. Tevens heeft de Fotograaf recht op vergoeding van overige geleden schade (zoals het recht op vergoeding van alle (in-)directe schade en gemaakte (gerechtelijke) kosten).
  6. Het herroepingsrecht is nadrukkelijk uitgesloten voor aankopen via de website van Fotoster, aangezien het artikelen betreft die specifiek voor de klant gemaakt worden.